نایب قهرمانی تیم مینی گلنور در سال ۱۳۹۷

تصاویر نایب قهرمانی تیم مینی بسکتبال گلنور اصفهان در سال 1397