پیروزی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان در مقابل حریف مشهدی