مصاف تیم های کاشان و نوجوانان گلنور در سوپر کاپ استان اصفهان