پیروزی قابل پیش بینی بسکتبال نوجوانان گلنور در برابر ذوب آهن