مقام سوم لیگ امید استان در دستان بازیکنان گلنور

ثبت نام در آکادمی