برگزاری دیدار دوستانه تیمهای مینی بسکتبال گلنور و سپاهان توزیع