برگزاری دیدار دوستانه تیمهای مینی بسکتبال گلنور و سپاهان توزیع

ثبت نام در آکادمی