کسب مقام سوم تیم جوانان گلنور در مسابقات لیگ شهرستان اصفهان