نقش جهان الف

اسفند 9, 1397

پیروزی گلنور در ادامه مسابقات مینی بسکتبال اصفهان

در ادامه مسابقات مینی بسکتبال این نتایج رقم خورد: گلنور ۷۸ صنایع سنگ ۴۱ نقش جهان الف ۷۱ پردیس ۶۹